Vedtekter for ”Sjakkhistorisk forum”:

  1. ”Sjakkhistorisk forum”, stiftet 7. juli 2011, er en forening med formål å bidra til dokumentasjon og presentasjon av hovedsakelig norsk sjakkhistorie og å være et kontakt- og samlingspunkt mellom sjakkhistorisk interesserte mennesker.
  2. ”Sjakkhistorisk forum” er en selveiende, non-profit-organisasjon. Ingen medlemmer kan hente ut overskudd av foreningen.
  3. Alle interesserte kan bli medlemmer ved å betale medlemskontingenten.
  4. Årsmøtet er foreningens høyeste organ og holdes årlig innen utgangen av juli måned. Årsmøtet innkalles av styret minst 6 uker på forhånd.
  5. På årsmøtet behandles godkjennelse av innkalling, valg av referent, årsberetning, regnskap, medlemskontingent for neste kalenderår, innkomne forslag og valg av nytt styre bestående av leder, nestleder, kasserer, sekretær og webmaster, samt et varamedlem. Årsmøtet velger også en revisor.
  6. Styret er ansvarlig for foreningens drift mellom årsmøtene.
  7. Forslag til endring av vedtektene skal være foreningens styre i hende senest 4 uker før årsmøtet. Innkomne forslag skal kunngjøres overfor medlemmene senest 2 uker før årsmøtet.
  8. Forslag om oppløsning av foreningen krever 3 / 4 flertall på et årsmøte.

Valg:

Til foreningens første styre ble valgt:

Leder: Øystein Brekke, Modum
Nestleder: Morten Lilleøren, Lørenskog
Kasserer: Odd Ristesund, Kampen
Sekretær: Øyvind Malin, Vadsø
Webmaster: Bjarke Sahl, Asker
Varamedlem: Nikolas Mellem, Våler
Til revisor ble valgt: Hans Richard Thjømøe, Drammen

Medlemskontingent:

Som årlig medlemskontingent ble vedtatt kr. 150,- gjeldende for kalenderåret 2012, og der medlemmer i 2011 får dette året fritt.

Undertegnende stiftere: (se egen liste)