REFERAT ÅRSMØTE I SJAKKHISTORISK FORUM 20. OKTOBER 2021

i Oslo Schakselskaps lokaler, Bogstadveien 30, 7.etasje

Til stede: Brekke, Mellem, Sahl, Lilleøren, Grønn, Natlandsmyr, T.Kristiansen, Thjømøe, Iversland, Fossum, Glendrange (11). E. Natlandsmyr, T.Kristiansen og G. Glendrange nyinnmeldte på årsmøtet.

  1. Godkjennelse av innkalling: Det ble altså ikke noe årsmøte i 2020, og også årets møte var ganske forsinket i forhold til tidspunkt som vedtektene våre foreskriver. Det forrige møtet var før pandemien, nærmere bestemt 19. juni 2019. Innkalling ble godkjent.
  2. Valg av referent: Lilleøren
  3. Styrets forslag til årsberetning gjaldt denne gang for de to siste årene. Det kom en tilføyelse til beretningen, om en artikkel i 2020 i NSB om rokadens opprinnelse. Årsberetning således godkjent.
  4. Regnskap godkjent
  5. Medlemskontingent for neste kalenderår satt til 150 kr. Kontingent for perioden 2020-21 skal være 150 kr. De som har betalt kontingent for begge årene har derfor allerede betalt for 2022. Betaling fra nyinnmeldte 2021 gjelder også for 2022.
  6. Innkomne forslag. Under dette punktet fortalte Grønn om ‘e-postkassa’ som Akademisk bruker. Lilleøren foreslo at dette kunne brukes ved at det opprettes en egen lukket fb-gruppe. Det ble ikke stemt over, men heller ikke imøtegått. Sekretæren vil forsøke å opprette en slik gruppe.
  7. Gjenvalg av hele styret bortsett fra sekretær Moseid som trådte ut. Leder Brekke, nestleder Mellem, kasserer Løvaas, Lilleøren endret ‘status’ og er nå sekretær (med evt. assistanse fra Mellem) og webmaster Sahl. Intet varamedlem ble valgt. Årsmøtet gjenvalgte også revisor Per Bjørn Bakke og valgkomite Atle Grønn.

Rett etter det formelle årsmøtet holdt også Øystein Brekke et foredrag om Norsk sjakk for 100 år siden, med vekt på to begivenheter i 1921:

H.G. Hansens første norgesmesterskap og Aron Nimzowitsch sine første besøk i Norge. Morten Lilleøren hadde underveis et forberedt ‘innsmett’ om jakten på (og oppklaringen av) mysteriet rundt H.G. Hansens navn (Herman Gunnerius). Nytt medlem Terje Kristiansen fortalte kort om sitt arbeid med sovjetisk sjakkhistorie.

Morten Lilleøren (referent)