Årsberetning 2011/12 for Sjakkhistorisk forum

I et stiftelsesmøte 7. juli 2011 i Njårdhallen i Oslo ble foreningen ”Sjakkhistorisk forum” stiftet.
Møtet var innkalt av en initiativgruppe eller et interimsstyre bestående av Morten Lilleøren og Øystein Brekke, nedsatt i et innledende møte om saken i Drammen 29. mai 2011.

Stiftelsesmøtet i Oslo
16 deltagere var med i stiftelsesmøtet 7. juli. 15 av dem erklærte at de ville bli medlemmer og kan regnes som foreningens stiftere.

Som første styre ble valgt:
Leder: Øystein Brekke
Nestleder: Morten Lilleøren
Kasserer: Odd Ristesund
Sekretær: Øyvind Malin
Webmaster: Bjarke Sahl
Varamedlem: Nikolas Mellem

”Sjakkhistorisk forum” er den første norske foreningen med sjakkhistoriske formål, som er formulert slik i vedtektene: ”… formål å bidra til dokumentasjon og presentasjon av hovedsakelig norsk sjakkhistorie og å være et kontakt- og samlingspunkt mellom sjakkhistorisk interesserte mennesker”.

Årsmøtet vedtok en medlemskontingent på kr 150 gjeldende for kalenderåret 2012 og med høsthalvåret 2011 som bonusperiode.

Styrets arbeid i perioden
Det har vært holdt seks ordinære styremøter, alle i Oslo, samt et epostmøte.
Sekretæren Øyvind Malin meddelte i løpet av perioden at han dessverre hadde så hard belastning i sitt daglige arbeid at han måtte be seg fritatt for resten av styreperioden.
Kasserer Odd Ristesund har bistått ekstra med å skrive noen av møtereferatene.

Foreningen har i perioden fått 27 betalende medlemmer, av disse 25 i Norge og 2 i Sverige. Utgiftene har vært minimale, og overskuddet for kalenderåret 2011 ble kr 3562,73. Det vises til regnskapet som framlegges i eget punkt.
Medlemmene har fått tilbud om å kunne kjøpe den nyutgitte boka ”Historien om en sjakklubb – Schakklubben av 1911 i 100 år” av Øystein Brekke (november 2011) til en rabattert medlemspris. Flere lignende medlemstilbud kan sikkert framforhandles.

Styret har vært opptatt av å etablere som en viktig kanal hjemmesiden http.//sjakkhistorie.no. Siden er ambisiøst lagt opp av styrets webmaster Bjarke Sahl, med mye stoff og flere funksjoner. Hjemmesiden kom i drift fra februar 2012, men har av kapasitetsgrunner foreløpig ikke riktig blitt fulgt opp som planlagt.

Lederen har sendt ut en ”Medlemsmail” til medlemmene fire ganger i løpet av perioden. Ambisjonen har vært denne burde være månedlig, men det har vært noe mindre trøkk i styret gjennom de siste månedene.

Styret har ellers blant annet drøftet logo for foreningen, uten å komme til en konklusjon.

Styret har i denne første perioden arrangert ett åpent temamøte for medlemmer og andre interesserte. Dette var et temamøte holdt i Oslo Schakselskap mandag 13. februar om den norske toppspilleren IM og ICGM Arne Vinje (Gulbrandsen) som døde i 2011. Møtet ble opplevd som en stor suksess og bidro til dokumentasjon av karrieren både i nærsjakk og postsjakk til vår glimrende norske spiller. Foredragsholdere i møtet var Erling Kristiansen, Leif Øgaard, Morten Lilleøren og Øystein Brekke.

Det kunngjorte arrangementet ”Sjakkhistoriske dager” i den første helga under Norsk Sjakkfestival på Fagernes i slutten av april 2012 ble derimot litt amputert. Morten Lilleøren ble forhindret fra å komme og holde planlagte foredrag om norsk sjakk i middelalderen, og det var også svært få som hadde funnet anledning til å komme til Fagernes og ”tjuvstarte” festivalen med sjakkhistorisk program. Derimot var det brukbart frammøte på Øystein Brekkes to foredrag ”Arnold, rett og slett”, om den store sjakkarrangøren m.m. Arnold Eikrem (1932-96) og om ”Norges fjernsjakkhistorie”, henholdsvis 29. og 30. april, når det øvrige festivalprogrammet var i gang.

I løpet av perioden har ellers Morten Lilleøren fortsatt sitt utforskende og skrivende arbeid om norsk og nordisk sjakk i middelalderen, der han har bidratt verdifullt og bygget en solid kompetanse, mens Øystein Brekke er i gang med sitt store prosjekt å skrive Norges Sjakkforbunds 100 års jubileumsbok som utkommer i 2014.

Nikolas Mellem har i de siste årene utforsket forløpere til vårt moderne sjakkspill, ikke minst middelaldersjakken Shatranj som han også har skrevet en lengre artikkel om på hjemmesiden.

Styret planlegger foredrag og en ”Sjakkhistorisk dag” i forbindelse med årsmøtet tirsdag 10. juli i Sandefjord, under Landsturneringen samme sted.

Status for ”Sjakkhistorisk forum”
Det første virksomhetsåret har bekreftet en ikke ubetydelig sjakkhistorisk interesse i Norge og kan slik sett bokføres som en suksess og en mulig appetittvekker for framtida.
En utfordring for foreningen synes likevel å være å finne personer som er villige til å gjøre arbeidet som kreves for å videreføre og i naturlig grad videreutvikle en forening som ”Sjakkhistorisk forum”. Det blir selvfølgelig i seg selv verken styrearbeid, åpne møter, drift eller publisering på en hjemmeside bare av at noen få spesielt interesserte selv driver sjakkhistorisk arbeid.
Oppgavene er kanskje ikke overveldende store, men det er nå likevel et åpenbart ønske om nye krefter inn i styret for best mulig å kunne videreføre suksessen.

Appendiks:
Alfabetisk medlemsliste 2011-12 per mai 2012:
Øystein Brekke, Ole Drønen, Calle Erlandsson, Helge Fjellestad, Atle Grønn, Vidar Gundersen, Knut Are Hansen, Kim Halvor Hartvig, Peter Holmgren, Ole Kr. Førrisdahl, Ernst Håkon Jahr, Jan Øyvind Johansen, Tore Kristiansen, Per Lea, Morten Lilleøren, Øyvind Malin, Aage Mella, Nikolas Mellem, Ole Chr. Moen, Per Ofstad, Odd Ristesund, Bjarke Sahl, Øystein Sande, Anders Stanghelle, Hans Richard Thjømøe, Leif Øgaard, Oddvar Aasen.
Styret i Sjakkhistorisk forum 2011/12,

Øystein Brekke (leder)
Morten Lilleøren (nestleder)
Odd Ristesund (kasserer)
Bjarke Sahl (webmaster)
Nikolas Mellem (fung. styremedlem)